Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam tại New Zealand tăng 97% - AGS

Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam tại New Zealand tăng 97%