HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 25% TẠI EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (CỘNG HÒA SÍP) - AGS