🚨 Cập Nhật Quan Trọng Cho Người Nộp Đơn Visa 482 Úc! 🚨

Bắt đầu từ tháng 11/2024:
🔻 Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc Giảm: chỉ yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc khi nộp visa (trước đây là 2 năm).

Sự thay đổi này đã:
 Giúp nhiều người nộp đơn dễ dàng đủ điều kiện được bảo lãnh hơn.
 Cho thấy rõ ý định thu hút lao động có tay nghề đến Úc.

Lưu Ý:
Các yêu cầu khác vẫn áp dụng, bao gồm:
☑️ Yêu cầu vị trí công việc rõ ràng
☑️ Yêu cầu về mức lương
☑️ Yêu cầu Labour Market testing

Không có mô tả ảnh.

Liên hệ AGS để được tư vấn về những cập nhật Visa mới nhất tại Úc:

  • Email: marketing.vietnam@ags-study.com
  • Số điện thoại:
    • Hà Nội: +84 918 41 43 47
    • Thành phố Hồ Chí Minh: +84 983 06 07 06
    • Úc: +61 424 637 248 hoặc +61 414 003 498