Đam mê sẽ không thành hiện thực nếu chúng ta không dám bắt đầu! - AGS