Học bổng Guy S. Goodwin-Gill cho sinh viên quốc tế của ĐH London, Anh, 2016 – 2017 - AGS