Học bổng 75% học phí từ ST Mary’s University, Mỹ - AGS