Học bổng Toàn phần và Một phần ngành Luật, Đại học Newcastle, Anh, 2017-2018 - AGS