MỘT VÀI LƯU Ý CHO DU HỌC SINH KHI VỀ NƯỚC DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN - AGS