Tiểu bang Tây Australia dành hơn 15 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Việt Nam - AGS