Học bổng Tiến sĩ Graphic Encounters Đại học La Trobe, Úc, 2017 - AGS