"Mỗi việc xảy ra đều mang đến cơ hội cho chúng ta" - AGS