"Mỗi việc xảy ra đều mang đến cơ hội cho chúng ta" - AGS

“Mỗi việc xảy ra đều mang đến cơ hội cho chúng ta”