Thành công trong sự chuẩn bị chính là chuẩn bị cho sự thành công! - AGS

Thành công trong sự chuẩn bị chính là chuẩn bị cho sự thành công!